Partnere

Leadpartner

Som leadpartner vil SDU udføre den overordnede projektledelse såvel som udvikling af prototypen.

SDU Robotics har en mangeårig erfaring med forskning og udvikling inden for robotteknologi og er dermed bekendt med både etablerede og nye metoder, f.eks. til modellering og beregning af bevægelsesforløber. SDU Robotics er derudover aktiv inden for computer vision, især inden for den rumlige opfattelse, herunder genkendelse af kendte objekter og bestemmelse af deres position og orientering i rummet.

Projektpartnere

Fagområdet medier med studieforløbene Multimedia Production, pr og virksomhedskommunikation, mediekonception og anvendt kommunikationsvidenskab råder over en mangeårig erfaring inden for områder som videnskabelig kommunikation, Cross-Channel Marketing, udvikling og implementering af digitale interfaces.
Fagområdet har mere end 15 års erfaring inden for AV-reportage, hvor der tilmed et tæt samarbejde med Norddeutscher Rundfunk inden for TV- og online-journalisme.
Inden for Corporate Video er der blevet lavet talrige imagefilm for SMVer, hvoraf nogle af filmene er blevet præmieret ved konkurrencer. Med journalistiske fagblade i print, TV og online har studerende og lærere mulighed for at få regelmæssig praktisk erfaring og også feedback fra brugere.
Udveksling af erfaring og samling af informationer over projektresultater er fremkommet i Interreg-projekter som
VIMU (Virtuelt museum for dansk-tysk historie) (2005- 2008 Partner uden leadfunktion.), Health Games (2008-2011. Partner uden leadfunktion), Applied Health (2011-2014 Partner uden leadfunktion).
Indholdet blev her publiceret i print, online og på video, så det blev gjort tilgængelig for den brede offentlighed.
Gennem en sammenkobling med fagområdet informatik og elektroteknik er der en kompetenceudvidelse inden for mikrocontrollere (f.eks. smartwatch-software for tremor analysis med UKSH), robotteknologi, mixed reality og pervasive media.
I dette projekt spiller kompetencen inden for videnskabelig kommunikation en stor rolle, først og fremmest i AP2, som ledes af FH-Kiel. Inden for fagområdet medier er der stor erfaring i disciplinen journalistisk research, konceptionen af pr og den digitale bearbejdelse på crossmedia kanaler.
I AP4 kræver fremstillingen af en prototype udfærdigelsen af anvendelige brugergrænseflader. Inden for rammerne af moduler til Interface Design og Interaction Design fremstilles der inden for studieforløbene Multimedia Production og Mediekonception regelmæssigt betjeningsoverflader med feedback fra brugere og ekspertevalueringer eller små laboratorietests. Hertil er ud over videoobservation med Think-aloud-protokoller delvist også en fremgangsmåde med eyetracking i brug. Forespørgsler om brugervariabler og fremgangsmåde med rapid prototyping er her hyppigt brugte metoder.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er indgangen til Region Syddanmark, hvad angår innovation og offentligt-privat samarbejde.
SDSIs vision er at skabe innovative løsninger til hverdagen. Omdrejningspunktet er resultater i form af kvalitet, effektivitet og vækst inden for sundheds- og socialområdet. Kerneydelserne er kendetegnet ved fokus på inddragelse af brugere – patienter, borgere, pårørende og medarbejdere på tværs af fagligheder – samt at udvikle idéer og dokumentere idéernes værdi som beslutningsgrundlag for de relevante beslutningstagere. Desuden har SDSI fokus på at erfaringsopsamle løsninger, der udvikles regionalt, nationalt og internationalt og at dele denne viden i forbindelse med nye projekter og implementering af nye løsninger.

SDSI har specialiseret sig inden for både behovsafdækning og kvalificering af brugertest med nye teknologier og services. SDSI har f.eks. stor erfaring med at inddrage interessenter og sammenligne behov fra brugere på tværs af kulturer og landegrænser. En stærk behovsafdækning sikrer bl.a., at der dels kortlægges nuværende processer og fremtidspotentialer og dels identificeres faktuelle behov som baggrund for udviklingen af nye teknologier.

Syddansk Sundhedsinnovation har igennem en årrække opbygget en kompetence inden for robotteknologi, herunder i EU projektet SILVER (læs mere under punkt f nedenfor).

Robotizes erfaringer baseres på 3 modeller af selvkørende, selvnavigerende, autonomt kortlæggende (SLAM) robotter, der kommunikerer trådløst med andre devices samt kan håndtere flere opgaver der styres af en „task manager“.
Visionen med disse platforme er, at udvikle en robotserie, som producenter af andre løsninger til sundhedssektoren kan anvende som standardplatforme til en bred vifte af opgave i indenfor samme domæne.
Robotize bidrager med teknik og viden til implementering af selvnavigerende robotter. I Health-CAT vil Robotize være ansvarlig for den arbejdspakke der omfatte integrationsarbejdes, etablere den nødvendige infrastruktur i robotten, sørge for de mekaniske komponenter samt implementere grundlæggende funktionalitet som navigation.

Sygehus Sønderjylland (SHS) består af 3 sygehuse i Region Syddanmark. Det betyder, at vi har adgang til klinikker og specialer indenfor de fleste områder i sundhedssektoren. Vi har tværsektuelle samarbejder med både kommuner og almen praksis. Vi deltager desuden i CoLab samarbejdet med SDU, hvilket fungerer som en paraply for udvikling af tværsektuelle velfærdsteknologier. Vi kan som organisation bidrage til specielt behovsafdækning, aftestning i kliniske omgivelser og evaluering.
Sygehuset har i en årrække indhentet erfaring i brugen af robotter. Vi har konkret erfaring med anvendelsen og er i øjeblikket i gang med at omlægge både organisering og logistik til at maksimere værdien af løsninger som baseres på selvkørende robotter (AGV, automated guided vehicle). Det betyder, at SHS pt. er ved at færdiggøre de grundlæggende investeringer i en generisk infrastruktur, der er velegnet til at betjene mennesker i samspil med robotter. For eksempel opgraderes elevatorerne med on-line kapabiliteter, der tillader trådløs kommunikation samtidig med, at der i nødsituationer gives mulighed for at arbejde helt isoleret via mobilnetværket i stedet.

Sammen med Mobile industrial Robots arbejder SHS på udviklingen af en flådestyring som kan håndtere og optimere brugen af mange forskellige robotsystemer samtidigt. Forskellige prædefinerede niveauer af integration af systemerne imellem skal sikre teknologi-investeringerne, men betyder samtidig også at vi på SHS har en helt ren og køreklar ”testplatform”.
SHS samarbejder særligt med SDSI og UZL i forbindelse med behovsanalysen (AP3) hvor SHS bidrager med danske sygehuses perspektiv og evalueringen (AP5) hvor SHS koordinerer evalueringen på den danske side.

Forskningsprojektet gennemføres gennem Lübeck Universitet i Klinik for Ortopædi og Ulykkeskirurgis laboratorium for biomekanik. Der har vi mange års erfaring med planlægning, udvikling og opbygning af biomekatroniske systemer til brug i frakturbehandling og distraktionsosteogenese. Ud over eksterne fiksativer vedrørende robotter arbejder vi også på hhv. bærbare og implanterbar sensorer til ortopædisk-traumatologiske problemstillinger.
Ud over biomekanisk testning af forskellige implantater beskæftiger vi os med undersøgelse af mekaniske parametre af menneskelige knogler samt simulering af mekaniske egenskaber ved brug af en numerisk testmetode (FEM), som baserer sig på billeddata, som vi får gennem kvantitative CT-målinger eller prøver med mikro-CT-målinger.

På grund af integreringen af vores laboratorium på Lübeck Universitet med Universitetssygehuset Slesvig-Holsten på Campus Lübeck gennemfører vi forskningsprojekter, som i høj grad berører kliniske problemstillinger. Vores partnerskab med Fachhochschule Lübeck på samme campus gør det muligt at løse kliniske problemer gennem et interdisciplinært samarbejde mellem medicinere, ingeniører og forskere inden for naturvidenskab. Realisationen af forskningsresultaterne er givet gennem vores samarbejde i Cluster Life Science Nord og nationale og internationale samarbejder med virksomheder og forskningsinstitutter.
Som direkte del Klinik for Ortopædi og Ulykkeskirurgis har vi stor erfaring med gennemførslen af patientrelaterede kliniske undersøgelser i overensstemmelse med lovmæssige krav, Good clinical practice, beskyttelse af personlige oplysninger, patientsikkerhed og relevante normer og retningslinier.
UZL leder arbejdspakke 5, som omfatter evalueringen, og påtager sig specificeringen og implementeringen af den sensorik, som er nødvendig for anvendelsen.

Blue Ocean Robotics (BOR) er en ny type af virksomheder, der fokuserer på kommercialisering af robotteknologiske Research & Development projekter. Vi er placeret midt i den teknologiske dal, med en mission om at bygge bro imellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel. Utallige af R&D projekter har været, og er under udvikling, men kun en lille del ender med kommerciel success og er dermed ikke tilgængelig for forbrugere, virksomheder og den videre udvikling.
Blue Ocean Robotics startede d. 1. Februar 2013 og opnåede inden for de først 11 måneder at arbejde med +40 kommercialiserende projekter. Heraf er 5 projekter blevet til spin-off virksomheder inden for det første 1-1½ år. Ydermere er 4 afdelinger under opsejling i hhv. den baltiske region, Tyskland, USA og UAE. Blue Ocean Robotics er i en hastig udvikling og på bare 11 måneder voksede vi med 30 ansatte og forventer desuden at ansætte endnu 12-14 fuldtidsmedarbejdere i løbet af de næste 4-5 måneder.
Selvom Blue Ocean Robotics er en forholdsvis ny virksomhed, har nøglepersonerne bagved mere end 25 års erfaring indenfor robot domænet med et betydeligt antal af præsentationer. Dette omfatter arbejde med innovation, iværksætteri og kommercialisering samt forskning, udvikling og europæisk R&D-projekter se nedenfor. Blue Ocean Robotics er også arrangøren bag den nye RoboBusiness Europe begivenhed, hvor robotvirksomheds iværksættere, investorer, slutbrugere, studerende, forskere med flere mødes og starter nye projekter. Blue Ocean Robotics deltager i flere nationale projekter som SAFIR – Strategic Automation for Manufacturing Industries; Patria – Robotter til træning af børn med autisme; Mini-Picker – verdens første off-the-shelf bin-picker til små industrielle dele. Blue Ocean Robotics er aktiv i det akademiske miljø; en vellykket akademisk arbejde på “Network based automation for SMVs” er blevet godkendt, og forventes at være officielt tilgængelig i næste nummer af “International Journal of Business and Globalization”.
I Healt-CAT vil BOR være ansvarlig for den arbejdspakke der omfatter kommercialiseringen af projektet resultater.

Region Sjælland (RS) er en af fem regioner i Danmark med ansvar for regionens ca. 800.000 borgere. Regionens seks somatiske sygehuse og psykiatrien har samlet set i størrelsesordenen en million ambulante besøg og 220.000 indlæggelser årligt. Sygehusene gør brug af det udstyr og den teknologi, regionen eller de selv vælger at introducere på sygehusene.
Sygehusenes drift understøttes af regionens Koncern Service, hvad angår logistik og lagerstyring, foruden rengøring, vask mv. Koncern Service har fokus på at udvikle og forbedre services og de produkter, der leveres, herunder mulig introduktion af robotteknologi.
Regionens funktion for Medicoteknik rådgiver og supporterer i forbindelse med indkøb af apparatur og udnyttelse af ny teknologi og medicotekniske systemer.
Enheden Produktion, Forskning Innovation (PFI) understøtter arbejdet med innovation på sygehusene, bl.a. gennem koordination af projekter som dette om robotteknologi.

Region Sjælland arbejder med robotteknologi på forskellige områder. Indtil videre har der ikke mindst været fokus på anvendelse af robotteknologi inden for mavetarm-kirurgi, urologi, gynækologi og benign kirurgi. Universitetshospital Køge er endvidere i gang med et udviklingsprojekt om robotter til forflytning. Projektet har til formål at undersøge muligheder for at udvikle mobile forflytningsrobotter eller lignende teknologi, der kan øge patientoplevet kvalitet, fleksibilitet og udnyttelsesgrad, arbejdsmiljø og økonomi (byggeri og drift). Løfterobotter skal betjene sengeafsnit, patientområder, modtagelsesområder, operationsområder mv.

Samspillet mellem regionens sygehuse og de nævnte støttefunktioner er af stor relevans for projektet, dels i forbindelse med at afdække potentialer og behov for introduktion af servicerobotter, dels for at vurdere, om og hvordan robotteknologi udviklet i forbindelse med projektet kan nyttiggøres og introduceres på regionens sygehuse.
I Health-CAT vil RS primært samarbejde med SDSI og SHS i forbindelse med behovsanalysen og evalueringen.